Informace a Pravidla

Kamenité Čas Rock Fest 2023

INFORMACE KE STANOVÉMU MĚSTEČKU A PARKOVÁNÍ

Pravidla pro vstup a chování na festivalu

ČAS ROCK FEST 2023

Zakoupením vstupenky je uzavřena mezi účastníkem festivalu a jeho organizátorem smlouva o účasti na festivalu ČAS ROCK FEST 2023. Každý návštěvník festivalu obdrží po předložení či zakoupení vstupenky identifikační náramek na zápěstí, který ho opravňuje ke vstupu do areálu a nahrazuje vstupenku.

Návštěvník se zakoupením vstupenky zavazuje v celém areálu festivalu dodržovat následující podmínky .

1.        Pro návštěvníky festivalu platí přísný zákaz:

 – vnášení a užívání nádob všeho druhu (skleněných či PET lahví, plechovek, dóz, apod.), natlakovaných předmětů, skla či skleněných předmětů, drog, toxických a omamných látek, zbraní (bodných, sečných, střelných, apod.), nůžek, laserových ukazovátek, dalekohledů, notebooků, jakýchkoli záznamových zařízení (datových, obrazových či zvukových), výbušných látek (trhavin, třaskavin a výbušných hořlavin), hořlavin, parfémů, laků nebo deodorantů ve spreji nad obsah 100 ml a jiných nebezpečných předmětů, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku.

O nebezpečnosti jednotlivých předmětů rozhoduje zástupce organizátora festivalu–bezpečnostní agentura.

– vnášení nápojů a potravin

– fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu festivalu

– vstupu se psy a jinými zvířaty do areálu festivalu

2.        Organizátor festivalu je oprávněn:

– vyvést účastníka festivalu pomocí pracovníků bezpečnostní agentury z areálu festivalu při porušení těchto podmínek, jiných právních předpisů, pokynů pořadatele

– dávat nezbytné pokyny účastníkům festivalu za účelem zachování bezvadného průběhu festivalu, bezpečnosti účastníků a ochrany majetku

– měnit program festivalu v případě neočekávaných událostí (povětrnostní podmínky, nehody, zdravotní stav účinkujících, apod.)

3. Účastník festivalu se zavazuje:

– podrobit se osobní bezpečnostní kontrole své osoby a svých věcí s cílem zajistit bezpečnost ostatních osob na festivalu (odmítnutí prohlídky je důvodem k zamezení vstupu do areálu festivalu)

– udržovat čistotu a pořádek

– chovat se ohleduplně k ostatním účastníkům festivalu a jeho pořadatelům a ani jiným způsobem nenarušovat průběh festivalu

– chovat se tak, aby nemohlo dojít k poškození areálu a jeho zařizovacích předmětů.

– nevjíždět automobilem mimo vyhrazené komunikace a parkoviště

– nahlásit zástupci organizátora festivalu závadu, která by mohla způsobit ohrožení bezpečnosti osob      nebo poškození majetku

– uvědomit zástupce organizátora festivalu, pokud zpozoruje zranění jakékoli osoby

– prokázat se při každém vstupu do areálu identifikačním náramkem na zápěstí, který obdrží po předložení vstupenky při vstupu na festival

– dodržovat podmínky účasti na festivalu, pokyny pořadatelů a právní předpisy

– se účastní festivalu výlučně na vlastní odpovědnost

– bere na vědomí, že festival se koná za každého počasí

– bere na vědomí, že při sejmutí identifikačního náramku se stává tato smlouva neplatnou a není oprávněn se domáhat vstupu na festival

– odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí (náhrada škod způsobených účastníkem festivalu bude vymáhána podle příslušných platných právních předpisů České republiky)

– souhlasí s pořizováním fotografií, audio a videozáznamů jeho osoby (včetně jeho nezletilého dítěte) pro umělecké, zpravodajské, propagační a reklamní účely, a to bez nároku na odměnu

4. Organizátor festivalu:

– neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků festivalu, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů organizátorem a v přímé souvislosti s tímto porušením

– nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení jinými osobami