Přihlášení pohledávky

Jak přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení?

Pro úspěšné přihlášení Vaší pohledávky do insolvenčního řízení je třeba vyplnit elektronický formulář „Přihláška pohledávky“ dostupný na adrese https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR a následně jej podat na příslušný soud.

Dovolili jsme si pro Vás připravit stručný návod uvedený níže a předvyplnit formulář přihlášky, abychom Vám proces přihlášení pohledávky co nejvíce usnadnili.

  1. V první řadě je třeba vyplnit „hlavičku“ přihlášky, tedy označení soudu a spisovou značku, identifikaci dlužníka a v neposlední řadě identifikaci věřitele. První dvě části jsou v rámci námi předpřipravené přihlášky již vyplněné, do sekce identifikace věřitele je třeba vyplnit iniciály věřitele, tedy osoby, na jejíž jméno jsou vstupenky zakoupeny. V případě, že za Vás jedná zástupce, je třeba vybrat druh zmocnění a následně vyplnit jeho identifikační údaje. Nezapomeňte vyplnit číslo bankovního účtu (nad QR kódy), kam Vám bude zasláno případné plnění.
  2. Dále je potřeba vyplnit identifikaci Vaší pohledávky, případně pohledávek. Pakliže za dlužníkem evidujete pouze jednu pohledávku, v sekci „Typ pohledávky“ ponecháte námi předvyplněné „nezajištěná-jednotlivě“. V případě, že evidujete pohledávek více, vyberete „nezajištěná-hromadně“.

Následný postup je stejný, je třeba vyplnit jistinu (výši pohledávky bez příslušenství), původní výši jistiny (pakliže dosud nebylo plněno částečně atp. částka odpovídá jistině), důvod vzniku pohledávky (zde doporučujeme podrobně rozepsat důvod vzniku Vašeho nároku na plnění). Část příslušenství vyplňujete pouze tehdy, evidujete-li za dlužníkem úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním. Ve Vašem případě jejich vznik zatím nepředpokládáme. Vaše pohledávka není vykonatelná.

V případě splatnosti Vaší pohledávky je třeba vyplnit příslušné pole v sekci „Vlastnosti pohledávky“ a následně je třeba uvést datum splatnosti a příslušnou částku. Ostatní „Vlastnosti pohledávky“ jsou námi předvyplněny.  

  • Jakožto přílohy doporučujeme nahrát co nejvíce materiálů prokazujících Vaši pohledávku. Jedná se například o vstupenky na představení, výpis z bankovního účtu potvrzující jejich koupi, e-mailovou komunikaci se společností TICKET ART PRAHA, s.r.o. atp.
  • Konečně je třeba vyplnit podpisovou stranu (v případě stanoveného zástupce vyplní zástupce).

Přihlášku je množné soudu doručit několika způsoby:

  • Doručení prostřednictvím ePodatelny. V takovém případě zaškrtněte ve formuláři „Odeslat přihlášku pohledávky přes ePodatelnu“ a doplňte e-mailovou adresu pro doručení potvrzení o podání formuláře. Pro využití funkce ePodatelny upozorňujeme na nutnost podepsání formuláře kvalifikovaným elektronickým podpisem vydaným kvalifikovanou certifikační autoritou.
  • Přihlášení prostřednictvím datové schránky zřízené na jméno věřitele/ zástupce, který za věřitele pohledávku přihlašuje. V takovém případě se vyplněná přihláška ve formátu pdf včetně příloh zasílá do datové schránky příslušného soudu. Doporučuje se formulář podepsat kvalifikovaným elektronickým podpisem vydaným kvalifikovanou certifikační autoritou.
  • Podání přihlášky v listinné podobě. V takovém případě je potřeba přihlášku podat dvojmo. Přihláška se podepíše fyzicky, doplní se o přílohy a podá na podatelně příslušného soudu. 

Podrobnější pokyny pro vyplnění přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení jsou dostupné na adrese https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR.